Giấy tờ kiểm định

Đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?lid=631074&lpcd=HHE

Bộ Y Tế cấp phép và Tiêu chuẩn ISO 13485: https://drive.google.com/drive/folders/1qLP8cRvxRuSbGcisgAPV4jbf0ite8UjV?usp=sharing